feed-image

Mi az internetes árverés?

Az online árverés vagy aukció is a távollévők között megkötött szerződések speciális típusa, amely az elmúlt években a fogyasztók körében egyre növekvő népszerűségnek tett szert, és ezt a hazai, illetve külföldi aukciós portálok növekvő forgalma is bizonyítja.

 

Ha online árverésen vásárolok, kivel kerülök szerződéses jogviszonyba?

Amennyiben online árverési oldalon regisztrálunk, egyrészt szerződéses kapcsolatba kerülünk az árverési oldal üzemeltetőjével, amely a regisztrációnk alapján az oldalon nyújtott szolgáltatásokhoz (aukción való részvétel, termékek árverésre való meghirdetése, stb.) való hozzáférést biztosítja. Az adott termék árverése során, majd az árverés lezárását követően a termék árverezőjével (eladójával) kerülünk jogviszonyba, azaz a szerződés nemteljesítése vagy hibás teljesítése miatt igényünket a termék eladójával, és nem az árverési oldal üzemeltetőjével szemben érvényesíthetjük.

 

Megilleti-e a fogyasztót online árverésen megvásárolt termék vonatkozásában az elállási jog?

Igen, ugyanis a rendelet csak a nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében zárja ki az elállási jogot. A nyilvános árverés olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverező által lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz ajánlatot a fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetősége számukra biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak szerint szerződést köt. Nem minősül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata. Az online árverés ugyan egy speciális, spekulatív jellegű szerencseszerződés, azonban a vonatkozó szabályozás biztosítja a fogyasztók részére a szerződéstől való indokolás nélküli elállás lehetőségét.

 

Van-e különbség az elállási jog hiánya tekintetében az online és a hagyományos árverések között?

Igen van, mivel a rendelet csak a nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében zárja ki az elállási jogot, és a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata nem minősül ilyennek, tehát ott van lehetőség az elállásra.

 

 

Milyen többletkockázatokkal kell számolnunk online árveréseken eladóként fellépő személyek esetén?

Az adásvételi szerződés megkötése során az eladó vállalkozói minősége is nagy jelentőséggel bír távollévők között megkötött szerződések esetén a fogyasztók védelme vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a szerződő felek egyidejű jelenlétének hiánya miatt az eladó ezen minősége nem állapítható meg minden esetben kétséget kizáróan. Különösen online árverések esetében fokozottan fennáll a vállalkozói minőség elrejtésének és az ezáltal okozott fogyasztói érdekek sérelmének lehetősége.

 

Mi a vállalkozói minőség fogalma, jelentősége?

A kereskedői, professzionális szerződő féli minőség akkor áll fenn, ha az ügyletkötésre a szakmai és gazdasági tevékenység során kerül sor, tehát az eladó önállóan, rendszeres és folyamatos jelleggel, jellemzően nyereségorientált (költségeket meghaladó bevételt elérő nyereség) célzattal folytat gazdasági tevékenységet. A kereskedői minőséghez a kötelmi jogi ügyletek megkötése és teljesítése vonatkozásában olyan kötelező jogi kötelezettségek kapcsolódnak, amelyek a gazdaságilag gyengébb fél, a fogyasztó érdekeit védik. Példaként említhető a kárveszély átszállásnak az ideje, a szavatossági jogok rendszere, valamint a távolsági ügyletek során a fogyasztó elállási joga.

 

Mikor kap nagy jelentőséget a vállalkozói minőség?

Amíg az ügylet problémamentesen bonyolódik és az eladó szerződésszerűen teljesít, a vállalkozói minőség kérdése jellemzően fel sem merül. Ez a fontos kérdés általában a szerződéssel kapcsolatos jogvitában kap jelentős szerepet az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között.

 

Miért különösen nehéz online árverések esetén az eladó (árverező) felet beazonosítani?

Az online árverések során a termék eladójáról a fogyasztó általában mindösszesen az eladó felhasználónevét, a felhasználó által megkötött ügyletek számát, valamint más fogyasztók – megbízhatónak egyáltalán nem tekinthető – pozitív vagy negatív értékeléseit olvashatja. Vannak azonban olyan körülmények és szempontok, amelyek – mindig a konkrét esettől függően – segítséget nyújthatnak online árverések esetén is a kereskedői minőség bizonyításához.

 

Melyek azok a körülmények és szempontok, amelyek támpontul szolgálhatnak a vállalkozói státusz bizonyítására?

A vásárlói értékelések, és így a megkötött ügyletek magas száma is támpontot adhat a vállalkozói minőség meghatározásánál, amely így szigorúbb jogi kötelezettségeket eredményez, bár egzakt jogi előírás ebben a kérdésben nincsen. A megkötött ügyletek száma mellett egyéb körülmények, például az ügyletek tárgya (új termék értékesítése, azonos vagy különböző fajtájú termékek értékesítése), az értékesítő által elért bevétel (forgalom) mértéke, valamint a termékleírások megfogalmazása, általános szerződési feltételek alkalmazása és a honlapon közzétett reklámszövegek is azt a benyomást keltik, hogy az eladó egy professzionális gazdasági szereplő. Az is figyelembe vehető, ha az eladó azonos vagy funkcionalitásban hasonló termékeket (például számítógép hardware-ek) értékesít, hiszen ez a körülmény is szakmai tevékenység folytatására utal.

 

Mi történik akkor, ha a szerződő felek között vita van a vállalkozói minőség kérdésében, és így nem tudnak megegyezni a vállalkozó által teljesítendő szerződéses kötelezettségek terjedelméről?

Jogvita esetén ebben a kérdésben a polgári bíróságok jogosultak a felekre nézve kikényszeríthető döntést hozni.