A kis értékű követelések európai eljárása

1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály

A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó közös eljárás bevezetése érdekében született meg az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

 

2. A kis értékű követelések európai eljárás együttes feltételei

 • Határokon átnyúló ügyről legyen szó, azaz legalább az eljárásban részt vevő egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezzen állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel;
 • Polgári vagy kereskedelmi ügy legyen;
 • A követelés értéke a keresetlevél hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság általi kézhezvételekor ne haladja meg a 2000 EUR összeget, az összes kamat, kiadás és költség nélkül.

 

3. A kis értékű követelések európai eljárása nem terjed ki az alábbiakra:

 • adó-, vám- és közigazgatási ügyek;
 • az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusai vagy elkövetett mulasztásai miatti felelősségével kapcsolatos ügyek;
 • természetes személyek személyi állapota, jog- és cselekvőképessége;
 • házassági vagyonjogon, tartási kötelezettségeken, valamint végrendeleten és öröklésen alapuló jogok;
 • csődeljárás, fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárások,
 • csődegyezség, kényszeregyezség és hasonló eljárások;
 • szociális biztonság;
 • választott bíráskodás;
 • munkajog;
 • ingatlan bérlete, a pénzbeli követelésekre irányuló keresetek kivételével;
 • a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyiségi jogok megsértése, beleértve a rágalmazást is.

 

4. A kis értékű követelések európai eljárása során alkalmazott egységes formanyomtatványok.

A kis értékű követelések európai eljárása során az alábbi formanyomtatványok alkalmazandók:

 • ’’A” formanyomtatvány: más szóval keresetlevél, melynek kitöltésével a felperes a kis értékű követelések európai eljárását megindítja. Amennyiben az alperes a felperes keresetére viszontkeresettel kíván élni, akkor arra szintén az ’’A” formanyomtatvány használható.
 • ’’B” formanyomtatvány: amennyiben a felperes által szolgáltatott információk nem megfelelőek, nem egyértelműek, vagy ha a keresetlevél hiányos, a bíróság ezen formanyomtatvány használatával hívja fel a felperest a keresetlevél kiegészítésére vagy kijavítására.
 • ’’C” formanyomtatvány: a válasz-formanyomtatvány, melynek I. részét a bíróság a megfelelően kitöltött keresetlevél kézhezvételét követően kitölti és a keresetlevéllel együtt kézbesíti az alperes részére. A ’’C” formanyomtatvány II. részének kitöltésével az alperes a keresetlevél kézhezvételét követő 30 napon belül válaszol. Az alperes a válasz-formanyomtatvány használatát mellőzheti és egyéb módon is válaszolhat a bíróság részére.
 • ’’D” formanyomtatvány: a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletre vonatkozó tanúsítvány, melyet a bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen állít ki.

A formanyomtatványok megtalálhatók és kitölthetőek a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza honlapján:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_hu.htm?countrySession=1

A honlap az egyes formanyomtatványoknál részletes tájékoztatást és kitöltési útmutatót is tartalmaz.

A formanyomtatványok az Európai Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetőek, és annak a bíróságnak a nyelvén kell kitölteni, amelyhez a felperes benyújtja a keresetet. Az atlasz segítségével kiválasztható az illetékes bíróság vagy hatóság, amelyhez egy adott ügyben fordulni lehet.

 

5. A kis értékű követelések európai eljárásának megindítása és az eljárás lefolytatása

Az eljárás megindítása

A felperes az eljárást az ’’A” formanyomtatvány kitöltésével, és annak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő benyújtásával tudja megindítani. A keresetlevélhez csatolni szükséges a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

Az eljárás lefolytatása, az eljárás jellemzői

 • írásbeli eljárás érvényesül, a bíróság akkor tart tárgyalást, amennyiben ezt szükségesnek ítéli. Bármelyik fél kérheti a tárgyalás tartását, azonban a bíróság az erre vonatkozó kérelmet elutasíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy tekintettel a körülményekre, az ügy tisztességes elbírálásához nyilvánvalóan nincs szükség tárgyalásra;
 • felek ügyvéd vagy más jogász általi képviselete nem kötelező;
 • a keresetet a bíróság elutasítja, ha a követelés nyilvánvalóan alaptalan, vagy a kérelem nem elfogadható, vagy ha a felperes az előírt határidőn belül a keresetlevelet nem egészíti ki, vagy nem javítja ki;
 • a kereset továbbítása az alperes részére: amennyiben a kereset megfelelő, a bíróság a keresetlevelet, valamint a válasz-formanyomtatványt („C” nyomtatvány) keresetlevél kézhezvételétől számított 14 napon belül megküldi az alperesnek;
 • az alperesnek az iratok kézhezvételét követő 30 napon belül reagálnia kell, akár a válasz-formanyomtatvány kitöltésével, akár egyéb módon. A válasz kézhezvételét követő 14 napon belül a bíróság az iratok egy példányát megküldi a felperesnek;
 • az alperes viszontkeresetet nyújthat be, ehhez neki is ki kell töltenie egy keresetlevelet („A” formanyomtatvány). A bíróság az esetleges viszontkeresetet a kézhezvételétől számított 14 napon belül megküldi a felperesnek. A felperesnek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy megválaszolja azt. Amennyiben a viszontkereset meghaladja a 2000 eurós összeghatárt, a keresetet és a viszontkeresetet nem a kis értékű követelések európai eljárása keretében kerül elbírálásra, hanem azon tagállam eljárási jogának megfelelően, amelyben az eljárást lefolytatják;
 • az eljárás nyelve: a keresetlevelet, a választ, az esetleges viszontkeresetet, a viszontkeresetre adott esetleges választ és adott esetben az azt alátámasztó iratok leírását az eljáró bíróság nyelvén vagy nyelveinek egyikén kell benyújtani. Bármely fél megtagadhatja az irat átvételét a kézbesítéskor, vagy egy héten belül visszaküldheti az iratot, amennyiben azt nem a tagállamának hivatalos nyelvén írták, vagy azt nem kíséri a tagállam hivatalos nyelvén készült fordítás;
 • Az eljárás költségét a pervesztes fél fizeti. A bíróság a pervesztes felet csak az eljárás azon költségeinek megfizetésére kötelezhet, amelyek a követelés értékével arányosak, vagy indokoltan merültek fel. Nem számít indokolt költségnek például a jogi képviselettel járó kiadás, vagy az iratok kézbesítésével, fordításával kapcsolatos költség.

 

6. A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet és annak végrehajthatósága

Ítélethozatal

Az alperes vagy a felperes válaszának (az alperes válaszára, illetve az esetleges viszontkeresetre való reagálás) a bírósághoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság ítéletet hoz, vagy

 • felhívja a feleket, hogy 30 napon belül nyújtsanak be további információkat a követeléssel kapcsolatban, vagy
 • bizonyításfelvételt folytat le, vagy
 • szóbeli tárgyalásra idézi a feleket, amelyet az idézéstől számított 30 napon belül kell megtartani.

A bíróság a szóbeli tárgyalástól vagy az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi információ beérkezésétől számított 30 napon belül hozza meg az ítéletet.

Amennyiben a bíróság 30 napon belül nem kapja meg az alperes válasz-formanyomtatványát vagy viszontkeresetét, ítéletet hoz.

Magyarországon a meghozott ítélettel szemben a Polgári perrendtartás 392. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. A fellebbezést az ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani annál a bíróságnál, amelyik az ítéletet hozta.

Végrehajtás

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott bármely ítéletet ugyanolyan feltételekkel kell végrehajtani, mint a végrehajtás szerinti tagállamban hozott ítéletet.

A végrehajtáshoz a bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen kiállítja az általa hozott ítéletre vonatkozó tanúsítványt (’’D” formanyomtatvány). A végrehajtást kérőnek mindössze az ítélet, valamint a tanúsítvány egy példányát (szükség esetén annak fordítását) kell elküldenie a vállalkozás székhelye szerinti végrehajtó hatóságnak.

X

15 éve segítenek külföldi cégekkel szemben az Európai Fogyasztói Központok

Mit tehetünk, ha egy német webshopból megrendelt, kifizetett termék nem érkezett meg? Ha egy szlovák üzletben vásárolt műszaki termék meghibásodott? Ha egy ír légitársaság elvesztette a poggyászt? Másfél évtizeddel ezelőtti megalakulása óta az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) több mint 1 millió hasonló, határon átnyúló ügyben járt el az európai fogyasztók érdekében.

A magyar vásárlók 2006 óta vehetik igénybe a jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) segítségét. Az EFK 29 európai ország vállalkozásaival, az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyság, Izland és Norvégia cégeivel szemben felmerülő problémák esetén kínál ingyenes panaszkezelési lehetőséget és idegen nyelvi támogatást.

A magyar EFK-hoz fordulók többsége az elektronikus kereskedelem, a légi közlekedés és a turizmus témakörében kér segítséget. A hazai központhoz 14 év alatt összesen 11 ezer határon átnyúló panasz érkezett, ezekből közel hétezret nyújtottak be magyar fogyasztók külföldi vállalkozásokkal szemben. A megalapozott megkeresések közel kétharmada sikeresen rendeződik.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: “A magyar és európai vásárlók a társközpontok közötti együttműködésnek és napi szintű kommunikációnak köszönhetően a hazai vonatkozású ügyekben összesen 310 millió forintot kaptak vissza az elmúlt közel másfél évtizedben. Emellett a minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ tavaly több mint háromezer ügyben adott tanácsot fogyasztóknak belföldi és határon átnyúló esetekben. Idén pedig kiemelten foglalkozik a járványhelyzet miatti út- vagy szálláshelylemondásokkal, eddig összesen 790 ilyen ügyet tudott kezelni.”

Az év utolsó hónapjai a novemberi online akciók, kedvezményes napok és a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt hagyományosan a legforgalmasabb időszaknak számítanak az e-kereskedelemben. Az EFK az internetes vásárlással kapcsolatos megkeresések számának növekedésére készül, 2020-ban már 171 efféle panaszügyet oldottak meg.

Az Európai Fogyasztói Központ folyamatosan elérhető telefonon, e-mailen, az info@magyarefk.hu címen, és a www.magyarefk.hu oldalon keresztül. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatékonyan védi a magyar fogyasztók érdekeit külföldi vásárlásaik során is.