feed-image

A kis értékű követelések európai eljárása

1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály

A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó közös eljárás bevezetése érdekében született meg az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

 

2. A kis értékű követelések európai eljárás együttes feltételei

 • Határokon átnyúló ügyről legyen szó, azaz legalább az eljárásban részt vevő egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezzen állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel;
 • Polgári vagy kereskedelmi ügy legyen;
 • A követelés értéke a keresetlevél hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság általi kézhezvételekor ne haladja meg a 2000 EUR összeget, az összes kamat, kiadás és költség nélkül.

 

3. A kis értékű követelések európai eljárása nem terjed ki az alábbiakra:

 • adó-, vám- és közigazgatási ügyek;
 • az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusai vagy elkövetett mulasztásai miatti felelősségével kapcsolatos ügyek;
 • természetes személyek személyi állapota, jog- és cselekvőképessége;
 • házassági vagyonjogon, tartási kötelezettségeken, valamint végrendeleten és öröklésen alapuló jogok;
 • csődeljárás, fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárások,
 • csődegyezség, kényszeregyezség és hasonló eljárások;
 • szociális biztonság;
 • választott bíráskodás;
 • munkajog;
 • ingatlan bérlete, a pénzbeli követelésekre irányuló keresetek kivételével;
 • a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyiségi jogok megsértése, beleértve a rágalmazást is.

 

4. A kis értékű követelések európai eljárása során alkalmazott egységes formanyomtatványok.

A kis értékű követelések európai eljárása során az alábbi formanyomtatványok alkalmazandók:

 • ’’A” formanyomtatvány: más szóval keresetlevél, melynek kitöltésével a felperes a kis értékű követelések európai eljárását megindítja. Amennyiben az alperes a felperes keresetére viszontkeresettel kíván élni, akkor arra szintén az ’’A” formanyomtatvány használható.
 • ’’B” formanyomtatvány: amennyiben a felperes által szolgáltatott információk nem megfelelőek, nem egyértelműek, vagy ha a keresetlevél hiányos, a bíróság ezen formanyomtatvány használatával hívja fel a felperest a keresetlevél kiegészítésére vagy kijavítására.
 • ’’C” formanyomtatvány: a válasz-formanyomtatvány, melynek I. részét a bíróság a megfelelően kitöltött keresetlevél kézhezvételét követően kitölti és a keresetlevéllel együtt kézbesíti az alperes részére. A ’’C” formanyomtatvány II. részének kitöltésével az alperes a keresetlevél kézhezvételét követő 30 napon belül válaszol. Az alperes a válasz-formanyomtatvány használatát mellőzheti és egyéb módon is válaszolhat a bíróság részére.
 • ’’D” formanyomtatvány: a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletre vonatkozó tanúsítvány, melyet a bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen állít ki.

A formanyomtatványok megtalálhatók és kitölthetőek a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza honlapján:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_hu.htm?countrySession=1

A honlap az egyes formanyomtatványoknál részletes tájékoztatást és kitöltési útmutatót is tartalmaz.

A formanyomtatványok az Európai Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetőek, és annak a bíróságnak a nyelvén kell kitölteni, amelyhez a felperes benyújtja a keresetet. Az atlasz segítségével kiválasztható az illetékes bíróság vagy hatóság, amelyhez egy adott ügyben fordulni lehet.

 

5. A kis értékű követelések európai eljárásának megindítása és az eljárás lefolytatása

Az eljárás megindítása

A felperes az eljárást az ’’A” formanyomtatvány kitöltésével, és annak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő benyújtásával tudja megindítani. A keresetlevélhez csatolni szükséges a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

Az eljárás lefolytatása, az eljárás jellemzői

 • írásbeli eljárás érvényesül, a bíróság akkor tart tárgyalást, amennyiben ezt szükségesnek ítéli. Bármelyik fél kérheti a tárgyalás tartását, azonban a bíróság az erre vonatkozó kérelmet elutasíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy tekintettel a körülményekre, az ügy tisztességes elbírálásához nyilvánvalóan nincs szükség tárgyalásra;
 • felek ügyvéd vagy más jogász általi képviselete nem kötelező;
 • a keresetet a bíróság elutasítja, ha a követelés nyilvánvalóan alaptalan, vagy a kérelem nem elfogadható, vagy ha a felperes az előírt határidőn belül a keresetlevelet nem egészíti ki, vagy nem javítja ki;
 • a kereset továbbítása az alperes részére: amennyiben a kereset megfelelő, a bíróság a keresetlevelet, valamint a válasz-formanyomtatványt („C” nyomtatvány) keresetlevél kézhezvételétől számított 14 napon belül megküldi az alperesnek;
 • az alperesnek az iratok kézhezvételét követő 30 napon belül reagálnia kell, akár a válasz-formanyomtatvány kitöltésével, akár egyéb módon. A válasz kézhezvételét követő 14 napon belül a bíróság az iratok egy példányát megküldi a felperesnek;
 • az alperes viszontkeresetet nyújthat be, ehhez neki is ki kell töltenie egy keresetlevelet („A” formanyomtatvány). A bíróság az esetleges viszontkeresetet a kézhezvételétől számított 14 napon belül megküldi a felperesnek. A felperesnek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy megválaszolja azt. Amennyiben a viszontkereset meghaladja a 2000 eurós összeghatárt, a keresetet és a viszontkeresetet nem a kis értékű követelések európai eljárása keretében kerül elbírálásra, hanem azon tagállam eljárási jogának megfelelően, amelyben az eljárást lefolytatják;
 • az eljárás nyelve: a keresetlevelet, a választ, az esetleges viszontkeresetet, a viszontkeresetre adott esetleges választ és adott esetben az azt alátámasztó iratok leírását az eljáró bíróság nyelvén vagy nyelveinek egyikén kell benyújtani. Bármely fél megtagadhatja az irat átvételét a kézbesítéskor, vagy egy héten belül visszaküldheti az iratot, amennyiben azt nem a tagállamának hivatalos nyelvén írták, vagy azt nem kíséri a tagállam hivatalos nyelvén készült fordítás;
 • Az eljárás költségét a pervesztes fél fizeti. A bíróság a pervesztes felet csak az eljárás azon költségeinek megfizetésére kötelezhet, amelyek a követelés értékével arányosak, vagy indokoltan merültek fel. Nem számít indokolt költségnek például a jogi képviselettel járó kiadás, vagy az iratok kézbesítésével, fordításával kapcsolatos költség.

 

6. A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet és annak végrehajthatósága

Ítélethozatal

Az alperes vagy a felperes válaszának (az alperes válaszára, illetve az esetleges viszontkeresetre való reagálás) a bírósághoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság ítéletet hoz, vagy

 • felhívja a feleket, hogy 30 napon belül nyújtsanak be további információkat a követeléssel kapcsolatban, vagy
 • bizonyításfelvételt folytat le, vagy
 • szóbeli tárgyalásra idézi a feleket, amelyet az idézéstől számított 30 napon belül kell megtartani.

A bíróság a szóbeli tárgyalástól vagy az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi információ beérkezésétől számított 30 napon belül hozza meg az ítéletet.

Amennyiben a bíróság 30 napon belül nem kapja meg az alperes válasz-formanyomtatványát vagy viszontkeresetét, ítéletet hoz.

Magyarországon a meghozott ítélettel szemben a Polgári perrendtartás 392. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. A fellebbezést az ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani annál a bíróságnál, amelyik az ítéletet hozta.

Végrehajtás

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott bármely ítéletet ugyanolyan feltételekkel kell végrehajtani, mint a végrehajtás szerinti tagállamban hozott ítéletet.

A végrehajtáshoz a bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen kiállítja az általa hozott ítéletre vonatkozó tanúsítványt (’’D” formanyomtatvány). A végrehajtást kérőnek mindössze az ítélet, valamint a tanúsítvány egy példányát (szükség esetén annak fordítását) kell elküldenie a vállalkozás székhelye szerinti végrehajtó hatóságnak.